Hotel Diagonalkroen 1959

Lidt om

Diagonalkroens historie

Ifølge kroens bevilling af 1827 skal der allerede i 1771 være givet bevilling til en kro i Give, omend denne bevilling dog ikke kan findes i Rentekammeret, hvilket måske skyldes, at den blev udstedt, medens Rentekammeret under Struenses Styrelse var under omlægning.

Den 22. februar 1827 udstedtes for Selvejergaardmand Jacob Mortensen Schou bevilling, der i “udpluk” lyder: ...

“som i den ham tilhørende Gaard i Give By under Vejle Amt maa holde et Værtshus og de Rejsende med fornøden Logementer samt Spise- og Drikkevarer til Nødtørftighed og for en billig Betaling sammesteds betjene, imod deraf at svare fire Rigsbank­daler i Sølv i aarlig afgift, som i rette Tid erlægges, samt mod Vilkår

I. At Værtshusholderen der på stedet vel må brygge Øl til Værtshusets Fornødenheder, men at der derimod blivet ham aldeles forment at brænde brændevin, saa-som han bliver pligtig at tage det, som han deraf behøver og falholder, i Købstæderne.

II. At ligesom dette Værtshus alene er beviljet for Rejsende, der saaledes også ­bliver Værtshusholderen aldeles forbudt at holde Kro for Sognets Bønder eller andre af Almuen, som ikke er vejrende eller på deres Rejser passerer bemeldte Værtshus, under denne Bevillings Fortabelse og videre Straf som for ulovlig Krohold.

III. Og at hvis det skulle indtræffe, at den Vej for Rejsende som hidtil er falden ­forbi fornævnte Værtshus, i nærværende Ejers Tid bliver andetsteds hen forflyttet og omlagt, Værtshusholderen i saa fald straks bør nedlægges uden Paastand omm Godtgørelse for Værtshusholderens Næringstab.

Iøvrigt holdes bemeldte Værtshus, saalænge samme vedbliver, i forsvarlig Stand vedlige, ligesom Værtshusholderen i alle Maader haver at rette sig efter de om Værtshushold på Lander nu allerede udgangne eller herefter udkommende Anordninger.”

Folketællingen har i 1834 Kristian Jacobsen Schou som gård- og kromand. I 1840 fornys hans bevilling. I 1860 overtager datteren og hendes mand Jørgen Pedersen går­den og kroen. På Folketællingslisten fra 1870 har Jørgen Pedersen efternavnet Askov. Efter Jørgen Pedersen, som betød meget for sognet, og som blev Kammerråd, fulgte kroejerne: Pedersen, Niels Thomsen, Mogensen, D. Andersen, P.C. Knudsen samt efterfølgende: 1910-41 P. Ringgaard, 1941-42 S. Madsen, 1942-56 H.C. Hansen, 1956-66 J. Rasmussen, 1966-79 Niels Lønvig, 1979-80 Jørgen Larsen, 1981-84 Niels Lønvig, 1984-86 Steen Steensen, 1987-92 Borgergruppen i Give, 1992-96 Heinrich ­Morgenstjerne, nuværende ejer: Jacob Østergaard.

Torvet 1 | 7323 Give | Tlf: +45 7573 5544 | Fax: +45 7573 5994 | mail@diagonalkroen.com